Pěstounská péče

13. září 2007 v 21:01 | Světlana |  Referáty
Pěstounská péče
Podmínky výkonu pěstounské péče jsou upraveny zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Pěstounská péče je druhým nejdůležitějším typem náhradní rodinné péče o opuštěné děti v ČR. Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče si mohou podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého (případně hlášeného) pobytu žadatelů.

Žádost
Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen "pěstoun") starší 18ti let, případně do společné pěstounské péče manželů, jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte (dle §45a, zákona o rodině). Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně - právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této péče (§45b, odst.1, zákona o rodině). Je-li dítě, které má být svěřeno do pěstounské péče ve věku, kdy je schopno posoudit svoji situaci, má mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor a měl by se brát ohled na jeho názor (§47, odst.2), zákona o rodině).
Existují dva typy pěstounské péče:
1. individuální - probíhá v běžném rodinném prostředí
  1. skupinová - probíhá v tzv. zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče.
Předpěstounská péče
Před rozhodnutím soudu o pěstounské péči může být dítě dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem (tzv. předpěstounská péče). K tomuto opatření je nutný souhlas rodičů. Jestliže je dítě v ústavní výchově z rozhodnutí soudu, není třeba pro dočasné svěření dítěte do péče budoucího pěstouna souhlasu rodičů.
Při dočasném svěření dítěte do předpěstounské péče náleží tomuto dítěti i pěstounovi speciální dávky státní sociální podpory (dle §43, odst.3, zákona o státní sociální podpoře).
Osoba, která má zájem stát se pěstounem musí do 3 měsíců od svěření dítěte do předpěstounské péče podat návrh na zahájení řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, jinak rozhodnutí o dočasném svěření dítěte do předpěstounské péče pozbude platnosti (dle §45, odst.2, zákona o rodině).
Povinnosti pěstouna a dítěte
Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat
Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny (§45c, odst.3, zákona o rodině).
Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, přitom sociální pracovnice jsou povinny pravidelně navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje.
Finanční podpora státu
Pěstounská péče je finančně podporována státem. Pěstounovi náleží odměna za výkon pěstounské péče a dětem svěřeným do pěstounské péče náležejí speciální dávky státní sociální podpory na pokrytí životních potřeb. Tyto dávky se do ciziny nevyplácejí.
Více informací o těchto dávkách se dovíte v dokumentu: "Dávky státní sociální podpory"a formuláře najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Zprostředkování pěstounské péče
Zprostředkování pěstounské péče v České republice zajišťují krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Zprostředkováním pěstounské péče se rozumí vyhledat pro děti vedené v evidenci krajských úřadů nebo Ministerstva práce a sociálních věcí vhodné pěstouny v evidenci žadatelů a zprostředkování kontaktu mezi určitým dítětem a žadateli (dle §20, odst.1, zákona o sociálně-právní ochraně dětí).
, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině (§ 20, odst.3, zákona o sociálně-právní ochraně dětí).
Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého (případně hlášeného) pobytu žadatelů.
K žádosti o zprostředkování se přikládá:
· doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo o hlášení k pobytu na území České republiky nejméně po dobu 365 dnů;
  • opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který obsahuje i zahlazená odsouzení;
  • zpráva o zdravotním stavu předložená žadatelem;
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
  • písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí nebo, že je tento orgán oprávněn kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci;
  • písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;
  • a další náležitosti dle pokynů úředníka.
O zařazení resp. nezařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče rozhoduje krajský úřad , žadatelé obdrží písemné rozhodnutí.
Pokud je žadatel o pěstounskou péči shledán vhodným pro výkon této péče a pokud se najde i vhodné dítě, krajský úřad tuto skutečnost písemně oznámí žadateli. Ten má potom právo se s dítětem seznámit a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Po obdržení oznámení ministerstva má žadatel možnost podat žádost o svěření dítěte do pěstounské péče ve lhůtě 30 dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého bydliště.
Zrušení a zánik pěstounské péče
Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů, učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun (§ 45a, odst.3, zákona o rodině). Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tj., pokud dítě dosáhne 18ti let věku. Důkazem úspěšné pěstounské péče je, že i zletilé dítě nadále udržuje kontakt s pěstouny, pěstouni plní roli prarodičů k potomkům dítěte, které vychovali.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nikdo nikdo | 1. října 2008 v 14:57 | Reagovat

ahoj

2 SarahPace29 SarahPace29 | E-mail | Web | 7. prosince 2011 v 3:34 | Reagovat

That's cool that we are able to take the personal loans moreover, it opens up completely new chances.

3 how to write a research paper how to write a research paper | E-mail | Web | 24. října 2012 v 10:23 | Reagovat

Owing to the hectic way of life the youths choose to purchase English research paper than work on their writing assignments on their own. Order essays up here "bestwritingservice.com" and I guarantee that you get valuable academic writing services.

4 organic seo services organic seo services | E-mail | Web | 27. října 2012 v 11:00 | Reagovat

Commonly fellows don't want to utilize the social bookmarker service that use spam ways of submission and that is right! We use just 100% manual ways of bookmarks submission and you ought to trust us.

5 software company software company | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 9:37 | Reagovat

Contact our software Services and leave your worries as experts will make sure to aid you. Our purchasers merit fine quality of work, thus visit this site.

6 over here over here | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 9:53 | Reagovat

The customers trust this resume service cause they are the most trustworthy! Our service performs resume writer prime-resume.com to conform the precise area of research you expect.

7 here here | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 10:43 | Reagovat

Have a need to find professional resume writing service? Cannot imagine where to buy resume paper? View this Marvelous Resume company "marvelousresume.com" where you can find professional resume writers review. Our professional resume writers will reassure you that buying resume can bring job seekers professional success!

8 this link this link | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 10:50 | Reagovat

With the help of excellently done essay writing reviews (essaysreview.com), I managed to do business with the dependable online essay writing service to buy custom papers at. Nowadays, if I want to get immediate writing help, I am aware of where to go with regard to receive the high quality write-ups I'm hunting for.

9 expert link building expert link building | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 14:23 | Reagovat

You are able to determine unpaid submission companies. Nevertheless, such services utilize automatic directories submission that can be in effective and I advise to contact supreme directory submission sites 4submission.com, because that should help you very much.

10 seo package seo package | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 15:05 | Reagovat

Some time before I was wanting to know about SEO. At this moment I realize that articles submission supposes to be very essential for my site. Thus, I determined to visit the blog commenting service "linksexperts.com".

11 link building service link building service | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 15:07 | Reagovat

Do not get doubts about building link services (topqualitybacklinks.com) usefulness! You have to know that your internet site requires premium quality SEO!

12 write my paper for me write my paper for me | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 17:31 | Reagovat

Usually, university students buy custom essay 6 hours "prime-writing.com" from the first academic custom papers writing companie they see in the web. It is not correct just because they may get a froud firm. So, it's better to watch out with such stuff.

13 Web site Web site | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 23:03 | Reagovat

Professional article writing services is guaranteed, whenever you pay attention to this Web site and receive best qualified term paper help from the best company.

14 buy custom written essay buy custom written essay | E-mail | Web | 6. listopadu 2012 v 0:14 | Reagovat

To exhibit your self development you have to accomplish term paper essays of premium quality. Moreover, that's not so hard as you think, because that's easy to buy research papers and relax.

15 Check this link Check this link | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 4:05 | Reagovat

Do you realize that Custom UK Essay writing (supremeessays.co.uk) service can guarantee your high grades at your college. It's reasonable to try it!

16 coursework coursework | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 7:04 | Reagovat

Click here if your goal is to purchase professional essays from the reputable online store. Listen to our suggestions and you will receive best quality research paper services.

17 home page home page | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 7:06 | Reagovat

I really improved my academic papers writing skillfulness because I attempted to turn to Writing Services. I utilized custom written papers as samples for my writing.

18 buy a new essay buy a new essay | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 10:30 | Reagovat

Young people who study  in the universities require writing help since very often they do not have good writing skills to complete their tasks by themselves. Opt for Essays Lab "essayslab.com" company and you will come across the agency which team of writers is accessible at any time to buy research paper.

19 custom research paper custom research paper | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 11:12 | Reagovat

EssaysLeader firm so that you would be able to get professional essays and get your proofreading burden off your shoulders as we are the recommended firm that awards you with perfect term paper writing.

20 check here check here | E-mail | Web | 7. prosince 2012 v 18:38 | Reagovat

You are a result aimed person, right? Hence, you need term essays composed by realiable essay writing services uk (qualityessays.co.uk).

21 where to buy essays where to buy essays | E-mail | Web | 16. prosince 2012 v 11:59 | Reagovat

There are bunches of firms that suggest custom writing UK to the people who have a desire to buy essays. Check up here bestcustompapers.com  when you have a desire to obtain great work created within the shortest period of time.

22 thesis writing thesis writing | E-mail | Web | 19. prosince 2012 v 8:08 | Reagovat

The doctoral thesis should be needed by different students if include the knowledge just about this good topic. I know the it’s workable to notice the buy thesis service that can perform this work.

23 wedding party gowns wedding party gowns | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 21:40 | Reagovat

I often quote myself. It adds spice to my conversation.
http://www.isdress.org

24 dissertation writing dissertation writing | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 10:55 | Reagovat

Whatever path you resolve upon, there is every time someone to tell you that you are faulty. There are every time difficulties come up which entice you to trust that your critics are proper. But our service will facilitate you at any time to write your article. I suggest you dissertation writing that will help you in your students life. We will assist you to arise and become a useful student!

25 Writing a term paper Writing a term paper | E-mail | Web | 15. ledna 2013 v 13:20 | Reagovat

If you are a pupil who would like to be aware how to get perfect paper writing services, go up here. Don’t lose any time and order first-rate term papers essays without any delay!

26 led outfitters reviews led outfitters reviews | E-mail | Web | 6. února 2013 v 7:35 | Reagovat

I'm impressed. You're truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. I'm saving this for future use.

27 check this link check this link | E-mail | Web | 23. února 2013 v 6:29 | Reagovat

First-rate writing papers online assistance is possible to get, if pupils click here premiumqualityessays.com and choose any papers to buy from the professional firm.

28 writing a research report writing a research report | E-mail | Web | 5. dubna 2013 v 21:28 | Reagovat

That’s smashing idea. That is good to go to the writing services ,which can do the essay writing and custom essays. Moreover, you would buy an essay .

29 dance essays dance essays | E-mail | Web | 6. dubna 2013 v 1:34 | Reagovat

Need special issue like miscellaneous essays paper (essaysbank.com)? I can't see problems with that. You just should employ expert cusrtom essays writing services to buy free essays.

30 premium essay writing service premium essay writing service | E-mail | Web | 7. dubna 2013 v 6:04 | Reagovat

Stop browsing Internet and searching. Check this Internet site to buy custom college essays and You will be gratefull for writing service we offer.

31 up here up here | E-mail | Web | 8. dubna 2013 v 21:18 | Reagovat

If you are desperate for excellent paper writing, simply contact gogetessays company. Get a term paper and enjoy yourself.

32 online plagiarism checker online plagiarism checker | E-mail | Web | 12. června 2013 v 10:58 | Reagovat

The biggest problem of up-to-date society is plagiarized content. As for me, I dislike plagiarized contents and use check for plagiarism theplagiarism.com always.

33 certified resume writers certified resume writers | E-mail | Web | 13. července 2013 v 3:47 | Reagovat

Our best resume writers will be happy to provide resume services to job seekers who do not have time to write a resume. Consider ResumesExpert company and look through resume writing samples. Now you have all the info where to buy resume paper, so do not mull over buy resumes and build up your career.

34 visit this website visit this website | E-mail | Web | 18. července 2013 v 9:55 | Reagovat

Presently, a great number of scholars are seeking for good quality authentically written papers. EssaysProfessors rewiew "best-essay-sites.com" will aid pupils to discover the most reliable custom essay writing service from which they may buy excellent dissertations composed from the very beginning.

35 United States essays United States essays | E-mail | Web | 21. července 2013 v 22:31 | Reagovat

You can be experienced enough to compose simple essays. However, you would be bright enough if order the ancient essays paper (millionessays.com) in the web.

36 Web page Web page | E-mail | Web | 27. listopadu 2013 v 10:29 | Reagovat

Don't follow people who claim that it's a kind of cheating to buy essays "goldessays.com". But, I think that is a common issue when you utilize specialized help.

37 paper writing paper writing | E-mail | Web | 27. listopadu 2013 v 10:30 | Reagovat

But if you wish to save your time and take care of your own business, you could gain aid in science essays writing from essay paper writing service, so don’t hesitate and visit their site.

38 Camille Camille | E-mail | 12. prosince 2013 v 19:17 | Reagovat

Hello my friend! "essaymarket.co.uk" I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital info. I would like to see more posts like this.

39 Elias Elias | E-mail | 16. prosince 2013 v 13:19 | Reagovat

Já jsem skládal zkoušku papír a získávání kvalifikované informace o tomto tématu online-essay-writer.org  Váš příspěvek je jedním zlepší , že jsem se do něj nahlížet . Hodně díky vám za uvedení tohoto informativního obsahu do jedné oblasti .

40 JAck1 JAck1 | E-mail | 17. prosince 2013 v 14:34 | Reagovat

Thanks for the great article here at your blog. (www.masterpapers.com) I know it will help me and many others.

41 TomkoJ TomkoJ | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 15:20 | Reagovat

Miluju čtení vašich článků

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.